Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Van Dorsselaer verwerkt persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om diensten en/of producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te communiceren. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Bureau Van Dorsselaer. Gegevens die Bureau Van Dorsselaer van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Bureau Van Dorsselaer in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inloggegevens voor diensten van derde partijen (bijvoorbeeld inloggegevens van uw webhoster, VoiP-service, e.d.)

Verwerkt Bureau Van Dorsselaer ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Bureau Van Dorsselaer verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Bureau Van Dorsselaer, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam- en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden.

Doeleinden
Bureau Van Dorsselaer verwerkt uw persoonsgegevens, waarbij als doel geldt; de uitvoering van de overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit een aantal acties en werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Bureau Van Dorsselaer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Van Dorsselaer) tussen zit.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Bureau Van Dorsselaer gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Bureau Van Dorsselaer zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Bureau Van Dorsselaer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Bureau Van Dorsselaer heeft toegang tot uw niet bijzondere persoonsgegevens. Dit om te zorgen dat we u maximaal van dienst kunnen zijn als u gebruik wenst te maken van één van onze diensten. Bureau Van Dorsselaer verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij bovenstaande activiteiten en/of werkzaamheden of indien een wet of gerechtelijk bevel dat mogelijk maakt of vereist. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden, verstrekking aan derden geschiedt enkel, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ambtelijk bevel.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In alle overige gevallen vraagt Bureau Van Dorsselaer op voorhand eerst uw toestemming voordat uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Bureau Van Dorsselaer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bureau Van Dorsselaer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Van Dorsselaer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bureauvandorsselaer.nl.

Beveiliging
Bureau Van Dorsselaer hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Bureau Van Dorsselaer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval Bureau Van Dorsselaer gebruik maakt van de diensten van derden, zal Bureau Van Dorsselaer in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen privacyverklaring
Bureau Van Dorsselaer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleegt u daarom periodiek onze website.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Bureau Van Dorsselaer
Akerstraat 12B
6221 CL  Maastricht
+31(0)6 – 460 435 88
privacy@bureauvandorsselaer.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.